Адрес:

г. Караганда, ул. Хозяйственная 26/а

Телефон:

8 701 419 07 59, 8 701 527 39 85

 

Коммерческое предложение

«БАСТА» компаниясының негізгі қызметі – электр машиналарын күрделі жөндеу, орташа жөндеу, сонымен қатар электр қозғалтқыштарын тікелей қайта қарау және техникалық қызмет көрсету.

Қарағанды қаласында өзінің өндірістік базасы бар кәсіпорын «БАСТА» кездейсоқ және секциялық орамдары бар тұрақты және айнымалы ток электр қозғалтқыштарын жөндеуді жүзеге асырады.

Өндіріс орындары қуаты 3500 кВт-қа дейінгі электр машиналарын жөндеуге мүмкіндік береді

 

Основной деятельностью компании «БАСТЫ» является капитальный, средний ремонт электрических машин, а также непосредственная ревизия и обслуживание электродвигателей.

Имеясобственную производственную базу в городе Караганда, компания «БАСТЫ» производит ремонт электродвигателей постоянного ипеременного тока с всыпной и секционной обмоткой.

Производственные мощности позволяют ремонтировать электрические машины мощностьюдо 3500кВт.

 

Main activity company “Basty” are general, average repair of electrical machinery, and direct inspection and maintenance of electric motors.

Having own manufacturing base in the Karaganda city, the company "Basty" repairs electric motors AC and DC-wound coil and sectional.

Production capacity canrepair electrical machines up to 3500kVt

 

ИП КУШНИР

г. Караганда ул. Хозяйственная 26а

моб: +7-701-527-39-85

+7-701-419-07-59

www.basti.kz

https://www.instagram.com/kushnir_pave/channel/

Республика Казахстан, г.Караганда, 

ул. Жанибекова 97